Barion Pixel

www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint a webshop.sasfly.net
ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a SaSfLYNeT Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, az adatvédelmi- és kezelési politikát, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya az Adatkezelő valamennyi személyes adatkezelésére kiterjed.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az Adatkezelő weboldalán hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, amely változásról a Felhasználókat a honlapján értesíti.

Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 2013. évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége és tevékenysége

1. Név: SaSfLyNeT Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 871548
Adószám: 13755418-2-43
Statisztikai számjele:
Székhely: 1116 Budapest Fehérvári út 168-178/B
Telefon: +36-20-2203332
E-mail: info@sasfly.net
Az adatkezelő Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, aki főtevékenységként m.n.s. egyéb személyi szolgáltatással foglalkozik.
Az adatkezelő nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

3. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az ügyfelekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az Ügyfelek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban felsorolt célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelése a következő jogalapokon jön létre:
a) önkéntes hozzájáruláson (GDPR 6. cikk. 1. bek.a pontja):
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Ügyfeleket külön tájékoztatja az Adatkezelő.
b) szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1.bek.b pontja):
Abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik szerződő fél az érintett.
c) jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek.c pontja):
A jogi kötelezettség teljesítése körébe tartozik, ha az adatkezelés az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számviteli kötelezettség teljesítése stb.)
d) jogos érdek (GDPR 6. cikk. 1. bek. f pontja)
Az adatkezelés az adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges.

Adatkezelő a weblapon neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát weblapján ellenőrizni, így az ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes- a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

4. Az adatkezelések

4.1. Kapcsolatfelvétel, hírlevelek kiküldése

Az Adatkezelő m.n.s. személyi szolgáltatást kínál elsősorban magánszemély ügyfeleknek.

A kapcsolatfelvétel önkéntes a www.sasfly.net és a blog.sasfly.net valamint a webshop.sasfly.net weboldalakon megadott adatokon keresztül.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, elektronikus hírlevelek kiküldése, marketing tájékoztatás az Adatkezelő tevékenységéről, ügyfélszerzés
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt adatok köre: vezetéknév, utónév, e-mail cím, üzenet, telefonszám opcionális
Az adatok törlésének határideje: az adatkezelők a fenti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik, az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor jogosult visszavonni és kérheti kezelt adatai törlését. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzést követően az adatkezelő haladéktalanul intézkedik az adatok törléséről. Ha az adatkezelő az adatkezelés célját képező hírlevél küldést megszünteti, úgy a kezelt adatokat köteles az utolsó hírlevél megküldésétől számított 60 napon belül megsemmisíteni.
Adattovábbítás: személyes adat továbbítása nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolatfelvétel elmaradása


4.2 szolgáltatás vásárlás

Az adatkezelő www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net honlapján lehetőség van személyes ill. online, egyéni ill. csoportos foglalkozások megrendelésére, megvásárlására.
Az adatkezelő a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában.
Az adatkezelés célja: az adatkezelő www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net weboldalán történő vásárlás személyes ill. online, egyéni ill. csoportos foglalkozásra, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt szolgáltatás/oktató videó megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt szolgáltatás/ oktató videó megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama:
• az oktató videó megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a szolgáltatás megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás és elektronikus fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az K&H Bank kezeli.
Adattovábbítás:
• bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

• elektronikus fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Adatfeldolgozók:
Név: Sasflynet Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
adatfeldolgozói feladat: webtárhely-szolgáltatás

Név: Billingo Technologies Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Árboc utca 6. I. emelet
Adatfeldolgozói feladat: online számlázás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem lehetséges a vásárlás.

Név: MailerLite,
www.mailerlite.com
Adatfeldolgozói feladat: hírlevélküldő szoftver

4.3. www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint a webshop.sasfly.net weboldal „süti” kezelése

Az Adatkezelő az ügyfelek még teljesebb kiszolgálása érdekében ún. anonim Felhasználó-azonosítókat alkalmaz a vele kapcsolatba kerülő Felhasználók számítógépére elhelyezve.

A szervereink által automatikusan naplózott információk: Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt

Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. (ún. funkcionális sütik)

Ezen adatokat az ügyfelek által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Használatuk jogalapja: jogos érdek. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

A honlap használata során megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használja az Adatkezelő, amelyhez hozzájárulást kapott.

Honlapon a Google Analytics programot használja. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatók tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak.

Amennyiben az ügyfél nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van arra, hogy ne engedje meg az ún. sütikezelést a www.sasfly.net, blog.sasfly.net valamint webshop.sasfly.net weboldal alján. Módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A „sütik” használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető (Beállítások/Adatvédelem). Itt lehetősége van megtiltani a „sütik” tárolását.
Weboldalunk a Sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Amennyiben az ügyfél csatlakozik az Adatkezelő Facebook profiljához (sasflynet) követőként, ismerősként, akkor ott a Facebook adatkezelési és „cookie”-szabályzata az irányadó.

4.4.Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást.

Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg, az Adatkezelő a beszélgetés után haladéktalanul törli az érintett on-line adatait.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy az általa kezelt adatok átadásra kerülhetnek a Társaság megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

5. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg az Adatkezelő kötelezi magát, hogy – erre irányuló határozott hozzájárulás hiányában – nem készít felvételt a beszélgetésről.

Az ügyfél/érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, illetve az érintett kérheti személyes adatai módosítását, törlését és bármikor, indoklás nélkül jogosult az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészében visszavonni az info@sasfly.net e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a hírlevélben jelölt linkre kattintva, vagy az adatkezelő székhelyére küldött levélben.

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőknél az adatkezelés ellen a info@sasfly.net e-mail címen.

Az érintett jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu) fordulni.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapján adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2021. 09.10.

SaSfLyNeT Kft.

SaSfLyNeT Kft Informatikai megoldások tárháza